JOGI NYILATKOZAT SAJÁT ÜZEMELTETÉSŰ WEBOLDALRA

Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) Szalai Attila
(székhely: 2840 Oroszlány, Petőfi udvar 1. Fsz.2., adószáma: 72838578-1-31) kezeli.

Bevezetés

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal (sfotok.hu) szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: “Copyright © sfotok.hu. Minden jog fenntartva.”

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése Szalai Attila, mint/továbbá Szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szerzőt kötbér illeti meg.
A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 100.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az sfotok.hu közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát az sfotok.hu a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és az sfotok.hu döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel az sfotok.hu nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig az sfotok.hu ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
a weboldal használatának lehetetlensége;
a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az sfotok.hu szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások – URL

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek – URL) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az sfotok.hu jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. Az sfotok.hu nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk:

Szalai Attila
e-mail cím: szalai.a@sfotok.hu
telefonszám: 06-30-147-5890

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Elérhetőség: https://www.mhosting.hu/

Egyéb rendelkezések

Az sfotok.hu fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és
megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.